Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Trouw Uniek”.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Trouw Uniek: de ambtenaar burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie
cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “Trouw Uniek” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
overeenkomst: elke aanbieding van “Trouw Uniek”, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Trouw Uniek” en door deze laatste aanvaard
diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Trouw Uniek” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Trouw Uniek”.

Totstandkoming van de overeenkomst;

Een overeenkomt tussen cliënt en “Trouw Uniek” komt tot stand na accoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of door telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat de cliënt akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van “Trouw Uniek”.n betaling

 • De door “Trouw Uniek” gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
 • Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt “Trouw Uniek” een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Trouw Uniek aangegeven bankrekening.
  Cliënt is aan “Trouw Uniek” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Trouw Uniek” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Trouw Uniek de vordering aan derden uit handen geeft.
 • Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Trouw Uniek” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Cliënt is aan “Trouw Uniek” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Trouw Uniek” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Trouw Uniek” de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte “calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Trouw Uniek” haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

Aansprakelijkheid

 • “Trouw Uniek” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Trouw Uniek” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Trouw Uniek”.
 • De door “trouw Uniek” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Trouw Uniek” en cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Trouw Uniek” de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 25% van het totaalbedrag
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
 • overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van “Trouw Uniek”.

Voor overeenkomsten gesloten met “Trouw Uniek” is het Nederlandse recht van toepassing.